eng ch


LoadingВідеофільми

Фотопрогулянка
Send this page to a friend Повідомити про помилку. 12-07-2017 05:51

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Державного вищого навчального закладу
«Приазовський державний технічний у
ніверситет» в 2017 році (зі змінами)

зміни затверджено наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ»
від 07.06.2017 № 103-05

Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» (далі – ДВНЗ «ПДТУ») IV рівня акредитації здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636484 від 17.06.2015 та акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, затвердженого Міністерством освіти і науки України 11.12.2015.

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією ДВНЗ «ПДТУ» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії і докторантури для здобуття ступеня доктора наук

І. Загальні положення

1.1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
- Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
- вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;
- конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність, форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня): розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;
- відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення;
- закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним замовленням (загальний обсяг державного замовлення);
- квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути для прийому за особливими умовами вступників, які належать до певних пільгових категорій;
- конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інших показників, що обраховується відповідно до цих Правил прийому; конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;
- конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Правил (на конкурсній основі);
- конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання;
- максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;
- мінімальний обсяг державного замовлення – мінімальна кількість вступників, які можуть бути рекомендовані на відкриту конкурсну пропозицію;
- небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням;
- пріоритетність – визначена вступником, під час подачі заяв, черговість заяв (де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання. Використання пріоритетності та максимальний пріоритет заяви для певної пропозиції визначаються Правилами прийому у відповідності від здобутого раніше вступником рівня освіти.
- рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Правил прийому ;
- адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику на основі повної загальної середньої освіти рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала;
- вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), фахового випробування;
- фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
- вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;
- співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
- творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796;
- технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.
Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

1.2. ДВНЗ «ПДТУ» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та акту узгодження переліку спеціальностей в межах ліцензованого обсягу (Таблиця 1), у тому числі у вищих навчальних закладах ІІ рівня акредитації: Маріупольському коледжі, Маріупольському машинобудівному коледжі, Маріупольському механіко-металургійному коледжі.

1.3. До ДВНЗ «ПДТУ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Іноземці та особи без громадянства приймаються на навчання виключно за кошти юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Прийом до ДВНЗ «ПДТУ» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра та затверджені вченою радою Правила прийому до ДВНЗ «ПДТУ».

1.5. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

1.6. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми програмами.

1.7. Для студентів та вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, гарантовано надається місце у гуртожитку. Поселення здійснюється на підставі заяви вступника та угоди на поселення з профспілкою. Університет забезпечує наявність необхідного для проживання переліку предметів і послуг.

1.8. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою (ПЗСО) за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знань 2016, 2017 років. з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ПДТУ» при вступі на спеціальності, зазначені у Таблиці 6.

2.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавр ДВНЗ «ПДТУ» приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену в межах галузі знань спеціальність (Таблиця 3).

2.3.Особа може вступити до ДВНЗ «ПДТУ» для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

2.4. На навчання для здобуття ступеня магістра ДВНЗ «ПДТУ» приймає осіб, які отримали ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спорідненою спеціальністю (Таблиця 4).

Особа може вступити до ДВНЗ «ПДТУ» для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Вартість контракту для таких студентів збільшено у відповідності додаткового контракту відносно базової ціни. Якщо студент, який навчається в магістратурі за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) відносно диплому бакалавра, отримав можливість навчатися за рахунок коштів бюджету, він повинен заключити додатковий контракт з університетом на суму відповідного додаткового контракту для оплати додаткових курсів.

2.5. ДВНЗ «ПДТУ» приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у ДВНЗ «ПДТУ» та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

2.6. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Правила прийому до аспірантури ДВНЗ «ПДТУ» додаються (Додаток 1).

2.7. Особливості прийому до ДВНЗ «ПДТУ» осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року с, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється:
- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (державне замовлення);
- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
- за ваучерами;
- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ДВНЗ «ПДТУ» на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу за своєю або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю (Таблиця 3).

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.4. Громадянин України має право безоплатноздобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

3.5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

 1. особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 2. особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 3. особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 4. особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 5. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 6. особи, які в 2017 році не брали участь в основній та додаткових сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 7. особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти;
 8. діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;»;
 9. діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 10. діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 11. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
 12. особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 13. інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 14. діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 15. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.
 16. особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 17. громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
 18. особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі ПЗСО.
 19. особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому цього пункту, мають право на зарахування за державним замовленням в межах квоти-1 за умови вступу на основі ПЗСО незалежно від форми вступних випробувань.
 20. особи, які вступають на основі ПЗСО, зазначені в абзацах дев’ятому-шістнадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.
 21. особи, зазначені в абзаці сімнадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, якщо вони зараховані за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
 22. особи, зазначені в абзаці вісімнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

3.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:
12.07. – 25.08.2017: 8:30 – 18:00, без перерви; субота: 9:30 – 14:00, неділя: вихідний.
З 28.08.2017: 8:30 – 16:00, перерва: 12:00 – 12:30; субота, неділя: вихідний.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

4.2. Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на перший курс на основі ПЗСО проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання,
бюджет
контракт контракт
Початок прийому заяв та документів
12 липня
12 липня
12 липня
Завершення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування та співбесіди, що проводить університет
о 18.00 годині 20 липня
о 18.00 годині 26 липня
1 серпня
Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі ЗНО
о 18.00 годині 26 липня
о 18.00 годині 26 липня
10 серпня

Строки проведення університетом:
- співбесід
- вступних випробувань (творчий конкурс)


21 – 23 липня
21 – 26 липня21 – 26 липня
2 – 10 серпня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників
не пізніше 12.00 01 серпня
не пізніше 12.00 01 серпня
11 серпня
Виконання вимог до зарахування

до 12.00
години 05 серпня

до 12.00
години 05 серпня

 15 серпня
Терміни зарахування вступників
не пізніше 12.00
години 07 серпня

не пізніше
30 вересня

не пізніше
24 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі ПЗСО, проводиться не пізніше 18 серпня.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДВНЗ «ПДТУ», конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та на основі базової або повної вищої освіти для отримання ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
12 липня
12 липня
Завершення прийому заяв та документів
о 18.00 годині 24 липня
9 серпня
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів
25–31 липня
11-12 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
29 липня
14 серпня
Виконання вимог до зарахування
до 18.00 годині  05 серпня.
 19 серпня
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням –  не пізніше 07 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб  (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) – не пізніше 30 вересня
не пізніше 15 серпня

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДВНЗ «ПДТУ», конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра (на основі базової або повної вищої освіти) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
вступники на основі освіти
ОКР бакалавра або спеціаліста
ОКР бакалавра або спеціаліста
Початок прийому заяв та документів
12 липня
12 липня
Закінчення прийому заяв та документів
26 липня
10 серпня
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних  випробувань
27 липня  – 31 липня
11-15 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
01 серпня
16 серпня
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням – не пізніше 5 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення  – не пізніше 15 вересня
не пізніше 15 вересня

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ДВНЗ «ПДТУ»

5.1. Вступники на основі ПЗСО за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО, передбачені пунктом 3.5 цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих, та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ДВНЗ «ПДТУ» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №1516/29646.
При приймальній комісії ДВНЗ «ПДТУ» створюється консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі ПЗСО, що претендує на місця державного замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

5.5. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
- документа, що посвідчує особу;
- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифіката (сертифікатів) ЗНО (для вступників на основі ПЗСО);
- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).
Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи після реєстрації в освітньому центрі «Донбас-Україна», який створено при ДВНЗ «ПДТУ” згідно з Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року с, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію картки платника податків;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
- копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО (для вступників на основі ПЗСО);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
- копію медичної довідки (про щеплення) за формою 063;
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ДВНЗ «ПДТУ». Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі ПЗСО та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДВНЗ «ПДТУ» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксується в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО (результати вступних іспитів) 2017 року або результати ЗНО 2016 року з трьох предметів. Мінімальний бал сертифіката становить 100 балів (Таблиця 5).
Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі ПЗСО, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ПДТУ», помножених на відповідні вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці (Таблиця 5).

6.3. Загальний конкурсний бал (КБ) осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти розраховується за такою формулою:
КБ= К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ, де

П1, П2, П3 – результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів згідно з додатком 5; ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ПДТУ» оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Таблиці 6.

При цьому: К1+К2+К3+К4+К5=1;
Коефіцієнти К1 ≥ 0,2; К2 ≥ 0,2; К3 ≥ 0,2; К4 ≤ 0,1; К5 ≤ 0,05.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «ПДТУ» для професійної орієнтації вступників на основі ПЗСО з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, зазначених у Таблиці 6, можуть нараховуватись додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного предмету при розрахунку конкурсного балу в ДВНЗ «ПДТУ» в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
- РК дорівнює 1,03;
- ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в Таблиці 6;
- СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на 1 курс за скороченим терміном підготовки враховуються бали фахового випробування, середній бал диплома молодшого спеціаліста та бали за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ПДТУ» в обсязі від 1 до 10 при вступі на спеціальності, зазначені у Таблиці 6. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.
При прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, враховуються бали фахового вступного випробування з обраної спеціальності та середній бал диплома молодшого спеціаліста.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) враховуються бали фахового вступного випробування з обраної спеціальності.

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за цією ж спеціальністю (Таблиця 4), конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового випробування, іспиту з іноземної мови та середнього балу диплома про здобуту освіту.

6.7. Для конкурсного відбору осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, враховуються бали фахового випробування з обраної спеціальності, іспиту з іноземної мови та середнього балу диплома про здобуту освіту

Додаткове вступне випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями крім спеціальностей (освітніх програм) 051 Економіка (Економіка довкілля та природних ресурсів), 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування; Управління проектами; Управління інноваційною діяльністю), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інтелектуальна власність; Якість, стандартизація та сертифікація), 122 Комп’ютерні науки (Консолідована інформація), передує іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі письмового тестування і оцінюється за шкалою: «зараховано» – «не зараховано». За результатами додаткового випробування особа допускається до вступних випробувань на загальних умовах конкурсного відбору. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право складати інші вступні випробування та брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю.

6.8. Вступні випробування для здобувачів вищої освіти на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста оцінюються за 60-бальною шкалою. Середній бал додатка до диплому про здобутий освітній рівень враховується за 100-бальною шкалою.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року мають право:
- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

7.2 Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами ЗНО 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додаткових сесіях ЗНО 2017 року - особи, які в 2017 році не брали участь в основній та додаткових сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

7.3. Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами ЗНО 2016 або вступних іспитів - особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

7.4. Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або переселилися з неї після 1 січня 2017 року, відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

VIIІ. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

8.1. Для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії, а для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії, які затверджуються наказом ректора.
Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у ДВНЗ «ПДТУ».
8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі ПЗСО, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
8.3. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ДВНЗ «ПДТУ» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на університетському веб-сайті.
8.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
8.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДВНЗ «ПДТУ», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди до ДВНЗ «ПДТУ» зараховуються:
- особи, які визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, оприлюднюються не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

X. Зарахування в межах встановлених квот

10.1. Право на зарахування в межах квоти-1 на основі ПЗСО мають:
-особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
- особи, які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

10.2. Ці квоти встановлюються ДВНЗ «ПДТУ» у межах тридцяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями) і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення.

10.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі ПЗСО);
- вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі ПЗСО);
- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

11.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 11.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому-п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

11.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
- прізвище, ім'я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
- пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 (тільки на основі ПЗСО).

11.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ».

11.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на виконання встановлених критеріїв та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті двнз «пдту» відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників.

11.6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу XІІІ цих Правил.

11.7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ», а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

XIІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікати ЗНО та/або інші документи, передбачені цими Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії ДВНЗ «ПДТУ». Подані оригінали документів зберігаються у ДВНЗ «ПДТУ» протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

12.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу ІV цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІV та ХV цих Правил.

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 12.1 цих Правил.

13.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення», приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ» та долучається до його особової справи.

13.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 12.1 цих Правил.
Договір про надання освітніх послуг між ДВНЗ «ПДТУ» та фізичною (юридичною) особоюукладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

13.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів ЗНО зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XІV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

14.1. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

14.2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

14.2.1 Особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів:
- діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності»;
- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

14.2.2 Особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, зазначених у таблиці 6):
- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
- особи, які в 2017 році не брали участь в основній та додаткових сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти;
- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіх їх соціального захисту»;
- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.

14.2.3.Особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 6);

14.2.4. Особи, які не отримали право на місця за державним замовленням (тільки для спеціальностей, зазначених у Таблиці 6).

14.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах 14.2.1–14.2.4, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в межах кожної із зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах 14.2.1–14.2.4, ДВНЗ «ПДТУ» використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах 14.2.1–14.2.4 за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в даному вищому навчальному закладі. ДВНЗ «ПДТУ» повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах 14.2.1–14.2.4, ДВНЗ «ПДТУ» надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає Конкурсна комісія державного замовника.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДВНЗ «ПДТУ» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

15.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 17.5 цих Правил.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ДВНЗ «ПДТУ» за власним бажанням, відраховані з університету за власним бажанням. Таким особам повертаються документи, які були подані ними до приймальної комісії, не пізніше наступного робочого дня після подання заяви про відрахування.

15.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ДВНЗ «ПДТУ», про що видається відповідний наказ.

15.4. На звільнені в порядку, передбаченому в пунктах 15.2–15.3 місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ДВНЗ «ПДТУ» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

15.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

16.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

16.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДВНЗ «ПДТУ» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

16.4. Для вступу до ДВНЗ «ПДТУ» іноземець особисто подає до факультету інженерної та мовної підготовки заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
- документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
- додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
- академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
- оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
- копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
- поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
- 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
- копію посвідчення закордонного українця.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Строки проведення іспитів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах ДМС (5-10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання), а саме з 1 липня.

16.5. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися вищими навчальними закладами:
- двічі на рік, з 01.07.2017 до 30.10.2017; і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
- упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
- упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету (відділення), з вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення – на підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення документів, поданих згідно з пунктом 16.4 цих Правил.
- упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності – відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 року № 579.
Навчальний заклад обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, , що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
Вступні іспити проводяться з таких предметів:
- на спеціальності, зазначені у Таблиці 6 (за винятном «Біомедичної інженерії») – математика, мова навчання;
- на спеціальність «Біомедична інженерія» – біологія, мова навчання;
- на спеціальності «Туризм», «Філологія», «Соціальна робота» – країнознавство, мова навчання.
Мінімальна сумарна кількість балів (за результатами вступних випробувань та з урахуванням балів успішності вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти) становить 100 балів за 200-бальною шкалою оцінювання.

16.6. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором ДВНЗ «ПДТУ» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання формуються в Єдиній базі.

16.7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

16.8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищим навчальним закладом освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань ДВНЗ «ПДТУ».

16.9. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ДВНЗ «ПДТУ» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

16.10. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, зазначених у пункті 16.5.

XVІІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

17.3. ДВНЗ «ПДТУ» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ» не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

17.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ПДТУ».

17.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження ЗНО є підставою для скасування наказу про його зарахування.

17.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних Єдиної бази.

 


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika