eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 03-03-2017 10:17

Довідка про діяльність
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Поштова адреса

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область 87500

Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область 87500; E-mail: office@pstu.edu; Web-сайт: www.pstu.edu

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» є вищим навчальним закладом державної форми власності, акредитований за IV рівнем, проводить свою діяльність згідно зі Статутом та розпорядженням Кабінету Міністрів України на підставі отриманих ліцензій, на право провадження освітньої діяльності за певними напрямами та спеціальностями підготовки:

 • ліцензія МОНмолодьспорту України серія АД № 072658 видана 10.09.2012 р.
 • сертифікат МОНмолодьспорту України про акредитацію серія РД-IV № 0547884 видана 08.08.2011 р.

Прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, номери контактних телефонів, дата народження керівника

ректор: Волошин В’ячеслав Степанович, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності людини, тел. (0629) 33-34-16, факс (0629) 52-99-24, 11.09.1952р.н.

Коротка історична та загальна довідка

У 2015 році університет відсвяткує ювілей - 85 років із дня заснування ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створений на базі Маріупольського металургійного інституту, який був відкритий у листопаді 1930 року. Інститут став університетом відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1993 року № 956 «Про створення Приазовського державного технічного університету».

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» атестовано за найвищим – IV рівнем акредитації в повному обсязі за всіма напрямами діяльності. Підтверджено право ДВНЗ «ПДТУ» вести підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 42 спеціальностей.
До послуг студентів ДВНЗ «ПДТУ» надано 16 навчальних будівель, 2 гуртожитки, кафе, буфети, студентська їдальня, медпункт, санаторій-профілакторій, автошкола, спортивний корпус, стадіон зі штучним покриттям, спортивно-оздоровчий табір "Олімп" на березі Азовського моря, культурно-просвітницький центр, музичний театр-студія, студентський клуб "Меотіда", театр моди "Магія".

Університет розташований в індустріально розвиненому регіоні. У Маріуполі працюють найбільші українські компанії: металургійні, транспортні, машинобудівні та ін. Вимоги компаній до якості підготовки випускників вищих навчальних закладів підвищуються, особливо в галузі технічних дисциплін. У 2008-му році університет створив з металургійними комбінатами Навчальні комплекси «Школа-внз-підприємство», які передбачають спеціальну поглиблену, практично-орієнтовану підготовку фахівців із замовлень підприємств-працедавців. Особливий попит в регіоні мають випускники ДВНЗ «ПДТУ» - фахівці в області IT-технологій, металургії, машинобудування, економіки, енергетики і транспорту.

Університет розвиває свою комп'ютерну і лабораторну базу, удосконалює навчальні програми для підвищення якості підготовки технічних фахівців. У 2009 (2010, 2011) році ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов аудит наглядовим суспільством «ТЮФ НОРД» (Німеччина) і отримав міжнародні сертифікати, що підтверджують відповідність системи менеджменту університету вимогам стандартів ISO 9001 (менеджмент якості) і ISO 14001 (менеджмент навколишнього середовища). ДВНЗ «ПДТУ» – єдиний ВНЗ в Україні, який має сертифікати відповідності відразу двом міжнародним стандартам.

Університет розробляє і відкриває нові спеціальності підготовки магістрів, зокрема, в області IT-технологій, будівництві, а також в галузі екології, якості, стандартизації і сертифікації. Університет прагне готувати фахівців на міжнародному рівні відповідно до вимог Болонської декларації. З цією метою широко практикується обмін студентами і викладачами із зарубіжними внз-партнерами. За останні 10 років університет отримав 5 грантів з міжнародних проектів TEMPUS, 2 гранти за проектом академічних обмінів DAAD.

ДВНЗ «ПДТУ» одним із перших в Україні створив при університеті Центр працевлаштування випускників, а також Бізнес-інкубатор, Школа малого бізнесу, які сприяють набуттю практичних навиків, працевлаштуванню студентів під година навчання і після закінчення університету.
Працевлаштування випускників ПДТУ здійснюється на підставі 46 угод, підписаних із підприємствами та установами регіону. Загальна кількість випускників, що працевлаштовані на рік складає від 70 до 95%.

Високій якості підготовки фахівців сприяє розвиток наукової роботи в ДВНЗ «ПДТУ». Наукові дослідження проводяться в рамках науково-дослідного комплексу, до якого належать проблемна, галузева і 10 міжкафедральних науково-дослідних лабораторій, а також науково-дослідні групи на кафедрах. Функціонують центр науково-технічної творчості молоді, відділи нових матеріалів і технологій, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. Річний обсяг науково-дослідних робіт складає понад 3 млн. грн. В університеті діють три спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (146 захистів за останні п’ять років).

В університеті діє сучасний Центр комп'ютерних технологій, 46 комп'ютерних класів, 955 комп'ютерів, які об'єднані в загальноуніверситетську мережу і мають доступ до Інтернету.

Видавничий центр університету, оснащений сучасним поліграфічним обладнанням, забезпечує видання затверджених ВАК збірників наукових праць: «Вісник ПДТУ», «Захист металургійних машин від поломок», «Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», а також методичної літератури, навчальних посібників, монографій.

Університет має одну з найбільших у регіоні бібліотек, загальний фонд якої налічує понад 500 000 екземплярів, п’ять читальних залів на 300 місць, створено електронний варіант бібліотечних ресурсів. Всього електронна бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» налічує 12123 повнотекстових електронних документів, 8506 методичних розробок викладачів внз та 1556 назв електронних текстів статей у Інституціональному репозиторії у відкритому доступі.

Успішно розвиваються міжнародні зв'язки ДВНЗ «ПДТУ». За останні роки проведена підготовка фахівців для зарубіжних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, Близького Сходу. Іноземні громадяни проходять навчання на факультеті Інженерної та мовної підготовки, підготовчому відділенні і факультетах ДВНЗ «ПДТУ». Встановлено зв'язки з 70 зарубіжними вищими навчальними закладами 24 країн світу.

Перелік структурних підрозділів

До складу ПДТУ входять 6 інститутів, 8 факультетів, 3 коледжі та професійний ліцей.

Інститути:

 1. Навчально-науковий інститут металів:
 2. Інститут підвищення кваліфікації
 3. Підготовче відділення
 4. Інститут енергозбереження і енергоменеджменту
 5. Інститут ресурсозбереження
 6. Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання:

Факультети:

 1. Економічний факультет
 2. Енергетичний факультет
 3. Металургійний факультет
 4. Соціально-гуманітарний факультет
 5. Факультет інженерної та мовної підготовки
 6. Факультет інформаційних технологій
 7. Факультет машинобудування та зварювання
 8. Факультет транспортних технологій

Коледжі, технікум, ліцей:

 1. Маріупольський коледж
 2. Маріупольський механіко-металургійний коледж
 3. Маріупольський машинобудівний коледж
 4. Професійний ліцей

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (за освітньо-кваліфікаційними рівнями), науково-педагогічних кадрів.

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Матеріально-технічна база (навчальні корпуси, гуртожитки, спортивно-оздоровча база тощо).

№ п\п
Назва показника
Значення
1.
Загальна площа приміщень, м2
86314
у т. ч. навчальна, м2
68626
2.
Наявність гуртожитків:
2
у них місць
480
3.
Забезпеченість робочими комп’ютерними місцями:
всього, штук
955
у т.ч. для проведення навчальних занять
836
4.
Наявність пунктів харчування,
+
площа, м2
3513,9
кількість посадкових місць
652
5.
Кількість спортивних залів,
5
площа, м2
4941,6
6.
Наявність стадіону або спортивного майданчика (+/-)
+
7.
Наявність медичного пункту (+/-)
+
площа, м2
176,4
8.
Бібліотека, читальні зали
5
у них кількість посадкових місць
300
9.
Санаторій-профілакторій, місць
50
10.
Спортивно-оздоровчий табір «Олімп», місць
180

Контингент студентів за формами навчання та джерелами фінансування.

Контингент студентів Університету станом на 04.06.2013 р. складає 5604 осіб (з них денної форми навчання – 2817 особи, заочної – 2787 особи, з них державного замовлення – 2071 особи).

Науково-педагогічні та педагогічні працівники (чисельність докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів (штатних та окремо сумісників)

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників - 451 осіб, з них: докторів наук, професорів – 38, кандидатів наук, доцентів – 223. Кількість сумісників - 7 осіб, з них: докторів наук, професорів – 3, кандидатів наук, доцентів – 4.


Ректор ДВНЗ «ПДТУ»   В.С. Волошин

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika