eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 08-02-2017 13:05

Університетська наука у дзеркалі 2016 року

Science →


Упровадження новітніх знань у навчальний процес


Опис технологічних пропозицій та
науково-технічних розробок ПДТУ

ДВНЗ «ПДТУ» – державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. До складу університету входять 3 навчальних і навчально-наукових інститути, 3 коледжі, професійний ліцей, центр заочного навчання, відділення довузівської підготовки, дистанційного навчання, екстернату. Навчальний процес і наукова діяльність здійснюються на 42-х кафедрах 8-ми факультетів університету і в 14 наукових та науково-організаційних структурних підрозділах. В університеті отримують освіту 6476 студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за 21 напрямами 14 галузей знань (27 напрямів і 44 спеціальності за старою класифікацією).. За підсумками зовнішнього аудиту університет є сертифікованим за міжнародними стандартами якості ІSО-9001 та ІSО-14001.

У 2016 році університет здійснював наукову діяльність згідно із затвердженими в Україні на період до 2020 року пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; нові речовини і матеріали.

Загальна чисельність науково-педагогічних кадрів 314 осіб, з них 214 мають науковий ступінь, а саме 167 – кандидата наук і 47 – доктора наук.

У 2016 році університет виконував науково-дослідні роботи, що фінансувались як за рахунок державного бюджету України, так і за кошти підприємств-замовників. Діаграми ілюструють ці показники.

В університеті діють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 4-ма науковими спеціальностями. Результати діяльності спецрад у 2016 році: захищено 18 дисертацій, у тому числі 6 докторських і 12 кандидатських. 

У 2016 році закінчили аспірантуру 17 аспірантів, з них 6 аспірантів захистили дисертацію у термін підготовки в аспірантурі.

Основні результати завершених у 2016 році держбюджетних фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт наведено у рубриці результати держбюджетних НДР за пунктами 32-36.

Завершено 11 науково-дослідних робіт, у т.ч. на замовлення підприємств - 6, за рахунок держбюджету - 5. За результатами наукових досліджень оформлено 58 заявок на винаходи і корисні моделі, отримано 41 патент України. Із 9 закінчених патентоспроможних НДР 8 виконано зі створенням винаходів (88%).


Стенд професорів ПДТУ


У лабораторії опору матеріалів


Лабораторія кафедри механічного
обладнання заводів чорної металургії


У лабораторії контактного зварювання

Найкращих результатів у технічній творчості досягли: доктор технічних наук, професор Гулаков С.В., кандидати технічних наук Бурлака В.В., Поднебенна С.К. (4 заявки на винаходи і корисні моделі, 12 патентів); доктор технічних наук, професор Єфременко В.Г., нагороджений університетською медаллю «Кращий учений» за видатний внесок у науку, реалізацію міжнародних проектів, наукове керівництво підготовкою кандидатів технічних наук ( 4 заявки на винаходи і корисні моделі, 5 патентів); доктор технічних наук, професор Іщенко А.О. (3 заявки на винаходи і корисні моделі, 2 патенти); доктор технічних наук, професор Кухар В.В., кандидат технічних наук, професор Каргін Б.С., кандидат технічних наук Аніщенко О.С. кандидат технічних наук Присяжний А.Г. (11 заявок на винаходи і корисні моделі, 3 патенти); доктор технічних наук, професор Малінов Л.С. (3 заявки, 3 патенти); кандидат технічних наук, доцент Руських В.П. (6 заявок на винаходи і корисні моделі, 7 патентів); доктор медичних наук , професор Азархов О.Ю., кандидат технічних наук Кривоносов В.Є. ( 4 заявки на винаходи).

Видано 22 монографії, 6 підручників, 31 навчальний посібник, які мають гриф ДВНЗ «ПДТУ».

Результати наукової діяльності викладачів, науковців, аспірантів відображено у 1033 публікаціях, серед них 389 статей, які надруковано в наукових виданнях, у тому числі: 263 - у виданнях України; 126 – у виданнях, Болгарії, Словенії, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Словацької Республіки, Литви, Індії тощо, з них 97 статей у виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз даних (Scopus, Web of Science, РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar та ін.), 43 наукові статті – у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор. Опубліковано 644 тези доповідей та інших матеріалів.
У дзеркалі науковометричної бази даних Scopus ДВНЗ «ПДТУ» займає наступні позиції: індекс цитування 216, Н-індекс (індекс Хірша) - 6. Найбільший індекс цитування та Н-індекс мають доктори технічних наук, професори Єфременко В.Г. – 72, Н-індекс – 5, Чейлях О.П. – 27, Н-індекс – 2, Гранкін В.П. – 29, Н-індекс – 3, Самотугін С.С. – 15, Н-індекс – 2, Малінов Л.С. – 36, Н-індекс – 3, докторант, кандидат технічних наук Чабак Ю.Г. – 37, Н-індекс – 4.

У 2016 році видано фаховий збірник наукових статей «Теоретичні і практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності» (19,02 обліково-видавничих аркушів), два чергових фахових збірника наукових статей «Вісник Приазовського державного технічного університету»: 30, 71 обліково-видавничих аркушів (технічні науки) і 21,5 обліково-видавничих аркушів (економічні науки). Дані входять до міжнародноі науковометричної бази Index Copernicus у частині економічних наук.

Організовано і проведено 32 науково-технічні заходи (конференції, семінари, майстер - класи, круглі столи, презентації тощо), з них 2 міжнародні конференції, 1 – всеукраїнська. Науковці університету стали учасниками 86 конференцій і семінарів, що відбулися в Україні і 28 – за кордоном, на які було представлено 57 доповідей.

Університет взяв участь у 12 міжнародних виставках з 90 експонатами, які відображають результати наукової діяльності. Отримано 2 нагороди за активну участь у виставках і проведення супутніх ділових заходів.


Виставка наукових розробок ПДТУ


Виробнича ділянка для зносостійкого наплавлення прокатних валків

 


Зливання шлаку в ківш з конвертера


На робочій площадці біля конвертера

На міжнародній виставці МАШПРОМ


Золотий кубок Румунського Форуму винахідників


Наукові та навчально-методичні видання


Відкриття науково-технічної конференції
«Університет – місту»


У відділі маркетингу та інноваційної діяльності


Читальний зал бібліотеки ПДТУ


Золота медаль Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час»


Дипломи, каталоги та рекламні матеріали міжнародних та національних виставок


Приазовський державний технічний університет
Адреса: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна

Уповноважена контактна особа:
Рябухін Олександр Васильович - начальник відділу маркетингу та інноваційної діяльності
тел. (0629) 44-64-98
факс (0629) 52-99-24, 34-52-94
e-mail: omid@pstu.edu


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika