eng ch


Loading


Send this page to a friend Повідомити про помилку. 19-02-2015 07:46

Менеджмент якості

ПДТУ системно займається розробкою і  активним впровадженням нових  механізмів забезпечення якості освітнього процесу – рішенням найважливішої задачі, що стоїть перед усією  вищою освітою сьогодні.

Орієнтація університету на міжнародний стандарт якості дозволила  істотно покращити власну систему якості підготовки фахівців, поставити перед собою цілі орієнтовані не тільки на виконання традиційних вимог, але і на актуальні потреби навколишньої дійсності.

Система менеджменту якості – це частина загальної системи управління університетом, яка функціонує з метою забезпечення стабільної якості в «Галузі надання освітніх послуг з підготовки спеціалістів з вищою освітою і вченим ступенем».
Методологія системи менеджменту якості базується на принципах системного і процесного підходів. Принцип системності реалізується в управлінні університетом, як системою взаємозв'язаних процесів, направлених на досягнення заданих цілей. Процесний підхід дозволяє виділити процеси, що найбільшою мірою впливають на досягнення цілей. При цьому ідентифікуються і вимірюються входи і виходи процесів, внутрішні і зовнішні замовники, постачальники й інші зацікавлені сторони. Таким чином, виконувані процеси в рамках життєвого циклу послуг, що надаються, визначають побудову організаційної структури університету. Виконання всіх процесів для всіх елементів організаційної структури документується. При цьому ефективність функціонування системи якості на кожному рівні підтверджується відповідними даними про якість. Відповідно, сучасна система менеджменту якості об'єднує в собі організаційну структуру, структуру документації й інформаційну структуру, а також процеси, що впливають на якість. Очевидно, що для ефективного функціонування зазначені структури мають бути взаємопозв'язані, повністю охоплювати організацію і всі процеси.

У 2009  році університет успішно пройшов сертифікацію на відповідність вимогам міжнародних стандартів  ІSО-9001:2008 і ІSО-14001:2004 по системі менеджменту якості і системі керування навколишнім середовищем.

ПДТУ єдиний ВНЗ в Україні, який має сертифікати відразу за двома міжнародними стандартами: ІSО-9001:2008 і ІSО-14001:2004

Таким чином, підтверджені високий рівень і міжнародна конкурентоспроможність ПДТУ в галузі надання освітніх послуг з підготовки спеціалістів з вищою освітою і вченим ступенем, а також сучасні можливості у забезпеченні екологічної| безпеки навчального процесу як для співробітників так і для студентів.

Ректором університету затверджені «Політика в галузі якості» та «Екологічна політика у сфері управління навколишнім середовищем», а також Стратегічні цілі у сфері якості і екології.
У цих документах вище керівництво університету підтвердило свою прихильність якості, зобов'язалося виділяти ресурси для досягнення поставлених цілей і підтримувати відповідність Системи менеджменту якості університету вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 і ІSО-14001:2004.

Система менеджменту якості (СМЯ) ПДТУ протягом 2010-2011 років продовжувала розвиватися і вдосконалюватися, знаходячись під увагою керівництва університету, як один з пріоритетних напрямів діяльності колективу. У результаті інтенсивної роботи структурних підрозділів університету розроблені і впроваджені актуалізовані версії документів СМЯ (керівництво по якісті, регламенти процесів і процедур, робочі інструкції-стандарти і записи по якісті).

Керівництво по якості є загальним керівним документом, де описана взаємодія всіх елементів системи якості. Політика і цілі в галузі якості визначають напрями руху, шляхи розвитку компанії. Регламенти процесів і процедур і робочі інструкції – нормативні документи, якими співробітники підприємства керуються в своїй діяльності. Записи по якості є носіями інформації, що з'являється в ході діяльності організації, в них фіксуються події, що вже відбулися. Записи по якості дозволяють отримати інформацію про функціонування системи менеджменту якості і визначити нові, досконаліші шляхи розвитку підприємства в галузі якості.

Також структурні підрозділи і персонал ПДТУ навчилися визначати, оцінювати і керувати значними екологічними аспектами, тобто, мінімізувати споживання енергетичних та інших ресурсів, запобігати аварійним ситуаціям і забрудненню навколишнього середовища через результативні застережливі дії, керувати відходами з метою мінімізації їх утворення та зменшення впливу на навколишнє середовище, адекватно реагувати на можливі аварійні ситуації.

В університеті проведене щорічне опитування задоволеності основних груп споживачів: студентів, аспірантів, працедавців, професорсько-викладацького, адміністративно-господарського і навчально-допоміжного складу, наукових співробітників.

Отримані в ході опитування результати і дані моніторингу показників якості обговорюватимуться на нараді по аналізу СМЯ керівництвом.

У квітні 2010 року університет пройшов наочний аудит, наступного періоду підтвердив свою відповідність цим стандартам. Напружена робота всього колективу університету по розробці документованих процедур системи менеджменту та їх впровадженню в науково-педагогічну, виховну й адміністративно-господарську діяльність університету позитивно оцінена міжнародним наглядовим товариством «TUV SUD Management Service GMBH» (Німеччина) і за висновками аудиту, ПДТУ видані сертифікати відповідності системі менеджменту відразу за двома напрямками: управління якістю надання освітніх послуг і управління екологічним менеджментом.

Таким чином, підтверджені високий рівень і міжнародна конкурентоспроможність ПДТУ в галузі надання ліцензованих освітніх послуг з підготовки фахівців з вищою освітою і науковим ступенем,  а також, досягнення в забезпеченні екологічної безпеки навчального процесу та мінімізації шкідливих дій на навколишнє природне середовище, що відповідають вимогам міжнародних стандартів і зацікавлених сторін.

Отримання сертифікатів якості міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та ІSО-14001:2009 по праву можна віднести до додаткового підтвердження інноваційної моделі управління університетом.

Університетом в 2011 році організовані наради з уповноваженими по якості структурних підрозділів з питань впровадження актуалізованої документації СМЯ і підготовці до майбутнього внутрішнього аудиту. У ході роботи будуть детально обговорюватися порядок оформлення нових форм (шаблонів) документів, на яких необхідно вести записи по якості в структурних підрозділах.

Наявність у вузі сертифікованої системи менеджменту якості – один з найпоширеніших у світі способів підтвердження високого рівня якості освіти. Ефективно функціонуюча СМЯ служить могутнім інструментом оптимізації управління університетом в умовах змінних вимог держави і бізнесу. І наявність сертифікату відповідності вимогам стандартів ISO серії 9000 відкриває перед вузом великі можливості, як в освітньому процесі, так і в міжнародній співпраці з вузами інших країн у дусі «Болонських реформ».

Це дозволило покращити якість управління університетом на всіх рівнях, сформувати добре організовану і мотивовану команду однодумців, здатних досягати стратегічних цілей у розвитку університету. Ключовім принципом системи менеджменту якості освіти є орієнтація на вимоги замовників. Відповідно до цього принципу підприємства та організації-замовники наших випускників, мають право виставляти свої вимоги та умови по їх індивідуальній підготовці. Таких пріоритетів ми дотримуватимемося і надалі.

З цього навчального року випускники ПДТУ матимуть спеціальний вкладиш у дипломі про те, що вони закінчили ВНЗ, який відповідає вимогам міжнародних стандартів, це підвищить їх конкурентоспроможність не тільки в нашій країні, але й за кордоном.


Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika